Vedtægter

for

Københavns Håndboldklub

per 17. april 2021

§ 1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Københavns Håndboldklub – forkortet KH. Foreningen er fortsættelse af fusion af de tidligere foreninger Københavns Håndboldklub/Østerbro Håndboldklub og Håndboldklubben af 1994.

Foreningens hjemsted er København Kommune.

§ 2 – Formål

Foreningens formål er at dyrke håndbold og arbejde på udbredelse af kendskabet til håndboldsporten.

§ 3 – Medlem af organisationer

Foreningen er medlem af Dansk Håndbold Forbund (DHF) gennem Håndbold Region Øst (HRØ) og er underkastet disse forbunds love og bestemmelser.

Foreningen kan efter bestyrelsens, eller generalforsamlingens beslutning, være medlem af andre organisationer.

§ 4 – Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Ved indmeldelsen gøres medlemmet bekendt med foreningens vedtægter.

Der kan også ske optagelse af passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§ 5 – Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer/administrator. Når kontingentet er betalt, er man medlem. Udmeldelse skal ske med mindst 30 dages varsel. Udmeldelse giver ikke refusion af betalt kontingent eller reduktion i forfaldent kontingent.

§ 6 – Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt (karantæne) eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende har handlet til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. På denne generalforsamling har det ekskluderede medlem taleret, men ikke stemmeret.

§ 7 – Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves flere gange årligt. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Efter bestyrelsens beslutning kan et medlem i særlige tilfælde opnå kontingentlempelse.

Kontingent skal være betalt senest 14 dage efter forfaldsdato. Hvis dette ikke er sket, fremsendes der én rykker. Hvis medlemmet efter denne rykker stadig ikke har betalt det skyldige kontingent, kan medlemmet udelukkes og ikke genoptages, før gælden er betalt.

§ 8 – Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt efter sæsonens afslutning og inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt ved fremsendelse af e-mail eller brev til alle medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen om ændringer af vedtægter, eller af kontingentets størrelse, skal udsendes samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 9 – Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetællere

3.  Bestyrelsens beretning

4.  Regnskab

5.  Fastsættelse af kontingent

6.  Budget for det kommende regnskabsår

7.  Indkomne forslag

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:

- 3 til 4 medlemmer i lige år

- 2 til 3 medlemmer i ulige år

9.  Valg af suppleant for 1 år

10. Valg af revisor for 1 år

11. Eventuelt

§ 10 – Generalforsamlingens ledelse

Mødet ledes af dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stemmeberettigede er tilstedeværende aktive medlemmer, som er fyldt 14 år, der har været medlem i mindst 1 måned, og som ikke er i kontingentrestance samt passive medlemmer, der bestrider tillidshverv i foreningen.

For medlemmer under 14 år kan forældre/og eller værge deltage i generalforsamlingen med én stemme for hvert barn, såfremt barnet har været medlem i mindst 1 måned og ikke er i kontingentrestance.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til ændringer af vedtægterne to tredjedele af de afgivne stemmer. Vedtægterne kan kun ændres af generalforsamlingen.

Såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer kræver det, skal afstemning foregå skriftligt.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Referatet forelægges dirigenten til godkendelse, og bestyrelsen sørger for, at det udsendes til medlemmerne og lægges på klubbens kommunikationsplatform.

§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 12 – Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der kan uddelegere opgaver og ansvar til udvalg eller enkeltpersoner under ansvar over for bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer, som efterfølgende konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og et ordinært bestyrelsesmedlem. Desuden vælges suppleanter.

Bestyrelsen kan vælge at engagere en ekstern til at varetage kasserer funktionen. I dette tilfælde indgår kasseren ikke i bestyrelsen, men indkaldes efter behov af bestyrelsen[1].

  • [1] Ændring vedtaget ved generalforsamlingen 17. april 2021.

Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indtræder automatisk i bestyrelsen, hvis ét af de valgte bestyrelsesmedlemmer får forfald eller trækker sig ud af bestyrelsen. Generalforsamlingen kan vælge flere suppleanter.

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år.

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af medlemmerne er til stede. Det forudsættes, at alle bestyrelsesmedlemmer er underrettet om afholdelse af det pågældende bestyrelsesmøde.

Der indkaldes til og afholdes bestyrelsesmøde mindst 6 gange om året.

Såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.

Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøderne.

§ 13 – Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Foreningens daglige økonomiske forretninger og udarbejdelse af årsregnskab varetages af kassereren.

§ 14 – Revision

Revisionen varetages af en revisor valgt på generalforsamlingen. Revisoren vælges for et år ad gangen og skal til enhver tid have fri indsigt i foreningens bogføring og regnskaber.

§ 15 – Opløsning

Foreningen kan ikke opløses, så længe 20 medlemmer ønsker den opretholdt.

Beslutning om foreningens opløsning kan i øvrigt kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Såfremt foreningen opløses, afgør den opløsende generalforsamling, til hvilket almennyttigt formål foreningens eventuelle aktiver skal anvendes.


Disse vedtægter er vedtaget på Københavns Håndboldklub generalforsamling i april 2021.

Vedtægterne gælder i foreliggende form indtil generalforsamlingen bestemmer andet.